• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast:
  • wĹ‚acz kontrast
  • wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony 

Blue Illustrative Classroom Welcome Poster 1

 

 

Regulamin dowożenia uczniów do szkoły.

1. Organizatorem dowożenia uczniów do szkoły jest gmina Dąbrowa.

2. Listę uczniów dowożonych ustala dyrektor szkoły.

3. Rozkład jazdy autobusu szkolnego dostosowany jest do planu lekcji dowożonych uczniów.

4. Autobus szkolny odjeżdża z przystanku o godzinie ustalonej w planie dowozów.

5. Uczniowie szkoły wsiadają/wysiadają do autobusu tylko w miejscu wyznaczonym.

6. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu oraz powracających do domu po przywozie odpowiedzialność ponoszą rodzice.

7. Opiekun autobusu szkolnego jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie, decyduje o wpuszczeniu i wypuszczeniu uczniów z autobusu w odpowiednich miejscach, podejmuje decyzje co do dalszego postępowania w przypadku awarii lub wypadku. Kierowca autobusu w takim przypadku zobowiązany jest podejmować wspólnie z opiekunem działania zmierzające w pierwszej kolejności do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom.

8. Opiekun ponosi odpowiedzialność za dowożonych uczniów od chwili wejścia do autobusu do chwili przekazania ich szkole lub opuszczenia autobusu na przystanku.

9. Uczniowie mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych w regulaminie oraz poleceń opiekuna.
· Uczniowie w oczekiwaniu na autobus, znajdują się na placu przed wejściem na terenie szkoły.
· Podczas oczekiwania na autobus zachowują spokój.
· Przy wsiadaniu ustawiają się i nie przepychają , pierwszeństwo mają uczniowie młodsi.
· Uczniowie zajmują w autobusie miejsca wyznaczone przez opiekuna i siedzą twarzą do kierunku jazdy, wstają z miejsc po zatrzymaniu się autobusu na przystanku.

10. Uczniom podczas jazdy nie wolno:
· wysiadać z autobusu bez zgody opiekuna,
· wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu,
· zachowywać się w sposób hałaśliwy, bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa jadących w nim osób.
· żądać zatrzymania autobusu w miejscu do tego nie przeznaczonym,
· rozmawiać, z kierowcą.

11. Uczeń dowożony może wrócić do domu innym kursem autobusu tylko za zgodą opiekuna na pisemną prośbę rodzica.

12. W przypadku opóźnienia autobusu uczniowie czekają na przystanku 20 minut, po czym wracają do domu.

13. Regulamin przedstawiany jest uczniom i rodzicom w miesiącu wrześniu każdego roku szkolnego.

Szczegółowy regulamin znajduje się w dokumencie - Karta ucznia dojeżdżającego.