• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast:
  • wĹ‚acz kontrast
  • wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

 We are having a baby girl 7

 

 

Uczniowie powracający do nauki stacjonarnej korzystają ze stołówki szkolnej według deklaracji złożonych na poczatku roku szkolnego. Rezygnację z obiadów szkolnych nalezy zgłosić przed powrotem uczniów d 3

 

 

 

 

 WhatsApp Image 2021 10 26 at 09.51.00

 

Uwaga !

Płatność za obiady odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przed rozpoczęciem korzystania z obiadów , konieczne jest wypełnienie deklaracji.

Płatność  za obiady do 5 -go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni

( do 5 - go października za miesiąc wrzesień itd.)

Proszę wziąć pod uwagę czas oczekiwania na przelew.

Nr konta 05 1130 1219 0026 3109 4920 0017

Przelew z dopiskiem : Imię i nazwisko ucznia,

klasa do której uczęszcza oraz miesiąc za który dokonywana jest płatność lub jego numer ewidencyjny 

 

                                                          

 

                                         REGULAMIN STOŁÓWKI PSP DĄBROWA 2021/2022

 

 

 Warunki korzystania ze stołówki

1. Do korzystania ze stołówki uprawnieni są uczniowie i wszyscy pracownicy szkoły.

2. Dożywianie organizowane jest w formie: a) jednodaniowego gorącego posiłku, na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców ( deklaracja) lub zakwalifikowania przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

3. Podczas spożywania posiłków uczniowie powinni zachowywać się zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami kulturalnego spożywania posiłku.Przestrzegać swojego miejsca w kolejce.

Zasady opłat za posiłki

1. Odpłatność za wyżywienie dokonywana jest z dołu w terminie, do 5-go roboczego dnia kolejnego miesiąca ( do 5-go października za wrzesień)

2. Płatności za obiady należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy o numerze : 05 1130 1219 0026 3109 4920 0017 z dopiskiem imię i nazwisko ucznia, klasa do której uczęszcza , miesiąc za który jest dokonywana wpłata oraz numer ewidencyjny ucznia.

3. Datą dokonania wpłaty jest dzień, w którym środki wpłyną na rachunek. Na dowodzie wpłaty należy podać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc za który jest dokonywana wpłata.

4. Brak wpłaty może skutkować tym, iż po sprawdzeniu powodu jej nie uiszczenia, uczeń nie otrzyma obiadu w stołówce szkolnej. Do nieterminowych wpłat będą naliczane odsetki ustawowe za opóźnienie.

5. W przypadku wnoszenia opłat za posiłki dla uczniów przez Ośrodki Pomocy Społecznej termin zapłaty jest określony na wystawionej nocie księgowej lub fakturze

6. Informacja o kwocie za obiady na dany miesiąc będzie umieszczona na stronie internetowej szkoły w zakładce stołówka oraz w gablocie świetlicy.

Zasady zwrotów za obiady

1. Zwrot poniesionych kosztów za obiad może nastąpić z powodu choroby, wycieczki lub innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia w szkole jest powyżej dwóch dni. Odpis następuje od trzeciego dnia, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu osobiście lub telefonicznie u intendenta szkolnego (nr telefonu 603 556 429) lub w sekretariacie szkoły ( 77 4020435) do godz. 9.00 dnia poprzedniego.

2. W przypadku nieobecności jednodniowej lub dwudniowej obiad może odebrać rodzic lub wskazana przez niego osoba.

3. Jeżeli dzieci uczestniczą w wycieczce (wyjściu), to odliczenie odbywa się automatycznie na podstawie listy sporządzonej przez nauczyciela – organizatora wycieczki (wyjścia).

4. Z obiadów mogą korzystać uczniowie przebywający na zwolnieniu lekarskim. Obiad wydawany jest wówczas rodzinie, która dostarcza go dziecku do domu. Obiady „na wynos” wydawane będą poza przerwami szkolnymi.

5. Opłata uiszczona z góry za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu zostanie zwrócona w postaci pomniejszenia o jej wysokość opłaty za posiłki w kolejnym miesiącu. Nie dokonujemy zwrotów nadpłat w formie gotówkowej.

6. Rezygnację z obiadów należy zgłosić pisemnie w sekretariacie szkoły lub u intendenta szkolnego najpóźniej do 25 – go dnia miesiąca poprzedzającego rezygnację

W szkole  działa stołówka prowadząca dożywianie uczniów.Jednodaniowe posiłki obiadowe gotowane są w szkolnej kuchni.  Ze  stołówki korzysta średnio ok.150 uczniów naszej szkoły. Koszt jednego obiadu wynosi  4 zł .Akceptujemy tylko zgłoszone wcześniej ( osobiście lub telefonicznie ) odpisy  - nr telefonu 603 55 64 29 P. Elżbieta lub 77402 04 35 sekretariat szkoły


W kuchni pracują:

Ewa Mroziewicz      – kucharka

Bogusława Kotynia  – kucharka

Elżbieta Kuczyńska – intendentka

 

Wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Państwowego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020r. dotyczące organizacji żywienia zbiorowego.

Stołówka szkolna

Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna ,kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo należy wprowadzić zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników. Powinna być zachowana odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – zapewnienie środków ochrony osobistej. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.  Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków lub w miarę możliwości - spożywanie ich przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy. Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.  W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.  Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać. Jeżeli szkoła nie posiada zmywarki, wielorazowe naczynia i sztućce należy umyć w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu i wyparzyć.   Zaleca się usuniecie dodatków (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) z obszaru sali jadalnej i wydawanie bezpośrednio przez obsługę. W stołówce nie zaleca się samoobsługi. Dania i produkty powinny być podawane przez osobę do tego wyznaczoną/ obsługę stołówki.